Algemene voorwaarden - H.O. Industries

Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Lees de algemene voorwaarden a.u.b. nauwkeurig door alvorens over te gaan tot een aankoop.
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en
andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door H.O. Industries BV, hierna te
noemen "Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".
1.2. Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot
toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper
wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen
1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig
indien en voorzover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts
voor de desbetreffende transactie.
1.4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij hij als
zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
2. Aanbieding
2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc.
binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht
door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend
indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin
genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
2.2. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en
voorzover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper
uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat
Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper
heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
3. Prijzen
3.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale
verpakkingskosten.
3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden
€100,- een bijdrage in de orderkosten doorberekend.
3.3. Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten
worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunotaire levering of
anderszins), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke
wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten
onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
3.4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn
samengesteld kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper
ontlenen.
4. Levering, uitvoering
4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de
eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te
bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere
plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat
over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst
worden aangeboden.
4.2. Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en
te factureren.
4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4. Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de
door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn
rekening en risico opgeslagen. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet
binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de
zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies
aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de
kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en
administratiekosten te vergoeden.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door
Koper aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige
overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige
voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten.
5.2. De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot
zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van
derden.
5.3. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden,
tengevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 5.1 vermelde
eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste
handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van
Koper.
6. Betaling
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken
en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Verkoper zoals is vermeld
op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
6.2. Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet
gerechtigd is.
6.3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag
betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen na de datum van aflevering
of geleverde diensten.
6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente
verschuldigd.
Tevens heeft Verkoper alsdan het recht aan Koper alle eventueel door Verkoper te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen.
Deze laatste worden gesteld op vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag. Een
en ander onverminderd de overige aanspraken van Verkoper op vergoeding van kosten en
schadevergoeding.
6.5. Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen
die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud
heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en
tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander
zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of
factuur.
6.6. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij
volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
6.7. Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
6.8. Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten
van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter
7. Retournering, reclamering
7.1. Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen dertig dagen na
ontvangst hiervan te retourneren. De Koper heeft geen recht op retournering indien de
desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Verkoper (zoals opgenomen in
de bij ontvangst geldende catalogus) behoren; indien retournering, op welke wijze dan
ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd. (d.w.z. afgeleverd/opgesteld/
gemonteerd op de plaats van gebruik) door Verkoper.
Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door
Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat
waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper
de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd.
Het transport geschiedt op rekening en risico van Koper. Verkoper is gerechtigd de
kosten van het transport aan Koper door te berekenen.
7.2. Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of
niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of
uitgevoerde diensten.
Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 5 dagen na ontvangst van de
zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken,
door Verkoper te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper
geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de
paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen.
In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de
betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering
van Koper.
Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering.
Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de
terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te
geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper
deze zaken aan Koper had afgeleverd.
Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Koper.
7.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed
op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
7.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en
verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering
opleveren.
7.5. Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen
jegens Verkoper onverlet.
7.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan
de Koper in rekening gebrachte koopprijs.
8. Garantie
8.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de
door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de
keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen
creditering van Koper.
8.2. De garantietermijn beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering aan Koper.
8.3. Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden
garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden
verricht.
8.4. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van
de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
8.5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan
vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.
8.6. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
- gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder
begrepen;
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buitenafkomend onheil;.... etc.
- beschadigingen van het exterieur.
8.7. Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot
garantie gehouden.
9. Uitsluiting
9.1. Onverminderd het bepaalde in art. 8 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade
aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper
verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten
overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is
van opzet of grove schuld van Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor
gevolgschade.
10. Afstand van recht
10.1. Indien Koper in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage
-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak
danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende
zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de
zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan
van die zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij Verkoper voor alle aanspraken
(van derden) terzake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare
tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.
11. Niet toerekenbare tekortkoming
11.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming
voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade,
overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie,
transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van
leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening
van zijn bedrijf wordt belemmerd.
11.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar
tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft
voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te
ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
12. Intellectuele eigendom
12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper
geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en
berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven)
berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of
wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
12.2. Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken,
alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde
zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of
te wijzigen.
13. Ontbinding
13.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een
substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten
met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd
mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in
welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten;
Één en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper
dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.2. Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins
niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht
voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op
te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
te ontbinden;
Één en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper
dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk
te ontbinden;
Één en ander onverminderd Verkoper's andere rechten onder welke overeenkomst met Koper
dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schade
13.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn
respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit
hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is
Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en
haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden
teneinde de zaken in bezit te nemen.
13.4. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien
Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot
ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
14. Toepasselijk recht
14.1. Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in
verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.
15. Gedeeltelijke ongeldigheid
15.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn
of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van
nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van
zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.
Here we are
H.O. Industries

Tongelaer 45
2181 LV  Hillegom
Netherlands
© H.O. Industries 2024
H.O. Industries
Tongelaer 45
2181 LV  Hillegom
tel 0252-700269
www.aquasensor.nl
info@aquasensor.nl

H.O. Industries
Aquasensor, Aquasensor Eco-Flow are brandnames of H.O. Industries.
H.O = Hands Off = No touch for optimum hygiëne.
Terug naar de inhoud